תקנון קנייה

ברוכות הבאות לאתר האינטרנט של "נתי מור" (להלן: "האתר").

הקדמה

אנו מבקשים אתכן לקרוא בעיון ובקפידה את תקנון האתר  לפני  שתבצעו רכישה באתר או באמצעות הטלפון.
נבקש להדגיש בפניכן כי כל המבצעת פעולה כלשהי באתר, מאשרת בכך כי קראה את תקנון האתר, הבינה את תוכנו ואת האמור בו, והיא מסכימה לתנאיו, וכן כי לא תהיה לה, או למי מטעמה, כל טענה או תביעה כנגד נתי מור, לעניין האמור בתקנון האתר ו/או לעניין ביצוע פעולות בו ו/או תוצאותיהן.
היה ומצאתן כי אינכן מסכימות לאמור בתקנון האתר, הינכן מתבקשות שלא לעשות באתר כל שימוש ו/או לבצע רכישה באמצעותו ו/או באמצעות הטלפון ו/או בפניה ישירה לחנות באמצעות המייל.

1. כללי

1.1.  האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד.

1.2. נתי מור שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת, מכל סיבה, וזאת בלא מתן כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.

1.3. בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלה אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים:

1.3.1. גולשת – אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר באמצעות האינטרנט.

1.3.2. קונה – גולשת שביצעה פעולת קניה לרכישת מוצר ו/או מוצרים באתר ו/או באמצעות פניה טלפונית ו/או פניה ישירה במייל לנתי מור.
1.3.3. קניה ו/או רכישה – קנית מוצר, שירות, סדנא או קורס בחנות בהתאם להוראות תקנון זה.

1.3.4 מוצר – מוצרים או כלים המשמשים לאיפור, עיצוב תסרוקות, וסטיילינג; שירות איפור, תסרוקות וסטיילינג; מוצרי ידע, ייעוץ והדרכות, סדנאות וקורסים בנושאי איפור, תסרוקות, וסטיילינג.

1.3.5 החנות" ו/או "האתר" – טופס ההרשמה למוצרים, שירות, סדנאות או וקורסים באתר האינטרנט;

1.4.   האמור בתקנון זה נאמר בלשון נקבה וזאת מטעמי נוחות בלבד, ויחול, על כל סעיפיו והוראותיו, על כל אדם – זכר או נקבה, יחיד או רבים, ו/או כל גוף ו/או ישות משפטית באשר היא.

1.5. נתי מור שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תקנונים נוספים למכירות מיוחדות ו/או מוצרים ספציפיים כלשהם, ובמקרה שכזה תיגברנה הוראות כל תקנון מיוחד שתקבע נתי מור, על הוראות תקנון זה.

1.6. נתי מור תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה.

התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד המכירה.

1.7 דף התשלום באתר מאובטח בתקן  PCI-DSS
1.8 שינוי תקנון לא יחול על עסקה שהחלה.

2. הזכות לבצע קניה באתר

2.1. ביצוע קניה באתר מוגבל למי אשר מקיימת את כל התנאים להלן:

2.1.1.  תושבת מדינת ישראל, בעלת תעודת זהות תקפה, בת 18 שנים ומעלה, ו/או גוף משפטי מאוגד על פי דין.
2.1.2. מחזיקה בכרטיס אשראי, תקף בישראל, של אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, אשר באמצעותם ניתן לבצע רכישות באתר – על-פי שיקול דעת  של נתי מור.

3.ביצוע רכישה באתר

3.1.  תשלום התמורה עבור המוצר הנרכש באתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי.

3.2. כמו-כן עומדות ללקוחה אפשרויות נוספות לתשלום: העברה בנקאית או תשלום בעת איסוף עצמי בחנות היבואן של נתי מור,  לפרטים יש ליצור קשר נתי מור.

3.3. תנאי מוקדם לרכישה כלשהי ו/או לביצוע פעולה כספית כלשהי באתר הינו קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי נתי מור.

4.  תנאי המכירה

4.1.  תיאור המוצרים ומחירם הינם אלה המופיעים בכיתוב שבאתר בלבד.

4.2.  המחירים המופיעים באתר הינם למכירה באתר בלבד וכוללים מע"מ.

4.3. ידוע לקונה כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי נתי מור ליצור קשר עם הקונה, לשם תיאום אספקת המוצר, וזאת תוך 7 ימים מיום ביצוע הקניה, לא יהיה על נתי מור חובה לספק את המוצר או השירות לקונה, ולקונה לא תהיה כל טענה כלפי נתי מור בגין ביטול העסקה עלפי סעיף זה.

4.4. במידה והמוצר שהוזמן אזל ו/או נפלה טעות ברורה, בתיאור המוצר ו/או במחירו ו/או בפרט מידע מהותי אחר, ו/או במידה ובשל גורמים שאינם תלויים בנתי מור ואינם בשל רשלנותה, נתי מור לא תוכל לספק לקונה את המוצר במועד, העסקה לא תחייב את נתי מור.

במידה והתשלום נגבה, התשלום יוחזר באופן מיידי לצרכנית, ולצרכנית לא תהיה כל טענה כנגד נתי מור.

5.  תנאי הרכישה

5.1.  הגולשת המעוניינת לרכוש מוצרים באתר תידרש להכניס למערכת את הנתונים הבאים:

5.1.1.  שם פרטי ושם משפחה או שם התאגיד.

5.1.2.  מס' תעודת הזהות או מס' התאגיד (ח.פ., ח.צ. או מספר שותפות וכד').

5.1.3.  כתובת מלאה, לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד.

5.1.4.  מס' הטלפון הנייד של הגולשת.

5.1.5.  כתובת הדואר האלקטרוני של הגולשת.

5.1.6.  מספר כרטיס האשראי של הגולשת ותאריך תוקפו של כרטיס האשראי, מספר ביקורת שמצידו האחורי של הכרטיס.

5.1.7. זיהוי המוצרים אותם מבקשת הגולשת לרכוש כאמור באתר, ומספר היחידות מכל מוצר אותן היא מבקשת לרכוש.

5.2. הקלדת הנתונים כאמור על ידי הקונה כמוה כהתחייבות של הקונה לרכוש את המוצר ולשלם לנתי מור את מחירו הנקוב באתר. הקונה מתחייבת לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר לנתי מור את הסכום בו התחייבה.

5.3. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הקונה, תחול על הקונה.

רישומי המחשב כפי שיופיעו באתר נתי מור יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי הקונה.

5.4. בביצוע פעולה באתר, מצהירה הגולשת כי נהיר וידוע לה שהגשת הצעה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר, מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977.

נתי מור תהיה רשאית להעביר פרטים בדבר כל הצעה אשר לכאורה הינה הצעה בדויה ו/או אשר מכילה פרטים בדויים או כוזבים לכאורה, למשטרת ישראל ו/או לגוף אחר אשר הטיפול בנושא זה מצוי בסמכותו.

כמו-כן, תהיה נתי מור רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מבצעת הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לתביעה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מפעולות אלה.

5.5. נתי מור מתחייבת שנתוני הלקוחה ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידיה לגורמים שלישים חיצונים.

6.  המוצרים באתר

6.1.  המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם וכמותם יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של נתי מור.
6.2. נתי מור רשאית להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

כל שינוי כאמור לעיל לא יפגע בעסקה שכבר החלה.

6.3.  נתי מור תציג לגבי כל מוצר את מחירו ואת עלות משלוחו לכתובת הקונה (במידה ותחול) .

7.   התשלום

7.1.  בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לנתי מור לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה.

7.2.  הקונה לא תהיה זכאית לקבל את המוצר שרכשה בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו או בטרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לגביית התמורה.

מובהר כי הקונה לא תהיה רשאית לבטל שלא כדין כל תשלום.

7.3.  התמורה תשולם באמצעות כרטיס האשראי בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת בהצעת המוצר.

8. אספקת המוצרים

8.1   מוצרי סדנאות / קורסים:
8.1.1   מיד עם ביצוע הרכישה, תקבל הקונה אישור רכישה במייל.
8.1.2   תוך 24 שעות (בימי עסקים) תקבל הקונה מייל עם חשבונית מס בגין הרכישה, הכולל גם ציון מועד ומקום הסדנא/הקורס שרכשה.

8.2   מוצרי שירות לאירועים
8.2.1   מיד עם ביצוע הרכישה, תקבל הקונה אישור רכישה במייל.
8.2.2   תוך 24 שעות (בימי עסקים) תקבל הקונה במייל חשבונית מס בגין הרכישה, והזמנת עבודה מסודרת, הכולל גם ציון מועד ומקום השירות שרכשה, זאת במידה והעבירה אל הסטודיו את כל הפרטים הדרושים. במידה ולא השלימה את המידע, יצויין בהזמנה כי המידע החסר יושלם בהמשך במייל.

8.3 מוצרי ידע

8.3.1 מדריכים בהתאמה אישית יסופקו תוך 14 יום ממועד ההזמנה.

9.   אחריות ומדיניות החזרות/ החלפות

9.1.  אחריות נתי מור למוצרים מוגבלת לגובה מחיר המוצר ללקוחה בלבד.

9.2.  האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן של המוצר על פי דין.

9.3.  נתי מור תחליף או תחזיר ללקוח את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:

9.3.1. המוצר הוחזר לנתי מור תוך 14 יום מקבלת המוצר ע"י הקונה ולאחר תאום טלפוני בין הקונה ושירות הלקוחות של נתי מור.

9.3.2. המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש.

9.3.3. שמה ופרטיה המלאים של הלקוחה יצורפו למוצר. הלקוחה תתיר לנתי מור להעביר את שמה וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר.

10.  ביטול רכישה


10.1.  ביטול רכישה על-ידי הקונה

10.1.1.   ביטול רכישה על ידי קונה יהיה בכפוף לאמור בסעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

10.1.2 ביטול רכישת שירותים או הדרכות

10.1.2.1 ביטול רכישת שירות איפור/תסרוקת לאירוע – הודעה על הביטול תמסר בווטצאפ / דוא"ל, לכל היאוחר 30 ימים לפני מועד האירוע. לאחר מועד זה, הביטול יחוייב ב 50% מסך העסקה. באחריות הקונה לוודא שקיבלה אישור ביטול.

10.1.2.2 ביטול רכישת סדנא / קורס – הודעה על הביטול תמסר בווצטאפ / דוא"ל, לכל היאוחר 10 ימים לפני מועד הסדנא/הקורס. לאחר מועד זה, הביטול יחוייב ב 50% מסך העסקה. באחריות הקונה לוודא שקיבלה אישור ביטול.

10.1.2.3 ביטול רכישת שירות, סדנא או קורס 24 שעות לפני המועד המוזמן, יחוייב במלוא סכום העסקה המקורית.

10.1.2.4 ביטול רכישת סדנא או קורס דיגיטלי לאחר שפרטי הגישה אליו נשלחו ללקוחה יחוייב במלוא סכום העסקה המקורית.

11.1.3 ביטול רכישת מוצרים

11.1.3.1 הודעה על הביטול תמסר בפקס / דוא"ל, לכל היאוחר 10 ימים לפני מועד הסדנא/הקורס. לאחר מועד זה, הביטול יחוייב ב 50% מסך העסקה. באחריות הקונה לוודא שקיבלה אישור ביטול.

11.1.3.2  ביטול עסקה ייעשה תוך 7  ימים מקבלת המוצר, או מסמך העסקה לפי המאוחר ביניהם.

11.1.3.3. הודעה על ביטול תימסר בפקס / דוא"ל ותאושר ע"י הקונה בפקס ו/או בדוא"ל ו/או בדואר. באחריות הקונה לוודא קבלת אישור ביטול.

11.1.3.4. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, ו/או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, יושב לה כספה של הקונה תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם, בתוספת עלות דמי הביטול בהם תחוייב נתי מור על-ידי חברת כרטיסי האשראי.

11.1.3.5. עלות משלוח החזרת המוצר, תהיה על חשבון הקונה.

11.1.3.6. לא תתאפשר ביטול הרכישה של מוצר אשר הורכב ו/או הוזמן במיוחד על-פי הזמנת הלקוחה.

12.2.  ביטול עסקה עקב פגם או אי-התאמה

12.2.1.  בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי-אספקת המוצר במועד שנקבע, לא ייגבו דמי ביטול.

12.2.2.  כספה של הרוכשת יושב לה תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.

12.2.3.  עלות משלוח החזרת המוצר, תהיה על-חשבון נתי מור.

12.2.4.  המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית.

12.2.5.  פרט לאמור לעיל, לא תהיה הקונה זכאי לבטל את הקניה והקונה תחויב במלוא סכום התמורה אותו התחייבה לשלם לנתי מור.

13.  תכנים המפורסמים באתר על ידי גולשים בלתי מורשים

13.1. חל איסור העלאת תכנים לאתר ע"י גולשים ו/או גורמים שלא קיבלו את אישורה של נתי מור לעלותם. תמונות ותכנים המועלים ע"י גולשים לאתר ללא אישור מהווים תוכן גולשים  בלתי מורשים.

13.2. נתי מור אינה אחראית לתוכן המופיע בתמונות והמידע המוצג בקבצים המועלים ע"י גולשים בלתי מורשים.

13.3. אין בתמונות והתכנים בלתי חוקיים המועלים ע"י גולשים לאתר משום המלצה או הבעת דעה כלשהם מטעם נתי מור ביחס לתוכן התמונות, למוסר התמונות, טיב המידע ואמינותו.

13.4.  נתי מור לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים בלתי חוקיים של גולשים הנמצאים באתר בכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות,ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

13.5.  יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ולאתר אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשרת ומסכימה כי האתר אינו אחראי לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים,פרסומות, או חומרים אחרים ("החומרים") שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשרת ומסכימה כי האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

13.6 במקרים שאינם בשליטת "נתי מור" ו/או נובעים מכוח עליון, "נתי מור"  לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמינה או למי מטעמה, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

14.  זכויות יוצרים וקניין רוחני

14.1. מובהר כי החומרים המוצגים באתר מוגנים בזכויות יוצרים ואין לעשות בהם שימוש ללא קבלת אישור מראש ובכתב מנתי מור.
14.2. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הינם בבעלות בלעדית של נתי מור ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי נתי מור בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור נתי מור בלבד.

14.3. כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים,סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הינם בבעלות בלעדית של נתי מור ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם לרבות זכות שימוש.

15. מקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של גולש ו/או קונה כלפי נתי מור יהיה בבית משפט מוסמך בתל אביב.

תפריט נגישות